Urbanisme habilita un servei d'informació i assessorament per a la sol·licitud d'ajudes de lloguer, rehabilitació d'edificis, habitatges i eficiència energètica

  

La regidoria d'Urbanisme de la Vila Joiosa, que dirigeix Jaime Ramis, ha habilitat un servei d'informació i assessorament ciutadà amb la finalitat d'orientar als veïns per a la sol·licitud de les diferents ajudes publicades per la  Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 
 
Tots els ciutadans que ho desitgen podran cridar a la regidoria, 966508279/80 i sol·licitar una cita en horari de matins per a plantejar els seus dubtes dels procediments per a la sol·licitud d'aquestes ajudes. Els ciutadans poden sol·licitar fins al sis d'agost les següents ajudes: 
 
Ajuda al lloguer: se subvencionarà fins a un 40% del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys. El joves menors de 35 anys poden accedir a una ajuda de fins al 50% de la renda del lloguer. Per a poder accedir a aquestes ajudes les unitats de convivència no han de superar tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples, IPREM. 
Tindran prioritat els afectats per desnonaments, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, persones amb diversitat funcional, persones amb trastorn mental sever, joves extutelados i unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.
 
Rehabilitació d'edificis: per a accedir a aquestes ajudes els edificis han d'haver-se construït abans de 1996 i que almenys el 50% dels habitatges siguen domicili habitual dels seus residents. Les ajudes subvencionaran fins al 40% de les obres amb un màxim de 3.000 euros per habitatge per a conservació, 8.000 euros per a accessibilitat i altres 8.000 euros per habitatge per a millora d'eficiència energètica de l'edifici. 
 
Millora de l'eficiència energètica: es finançarà el 40% del pressupost de les obres, més una subvenció addicional del 35% per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l'IPREM. 
Rehabilitació d'habitatges: destinades a habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. La subvenció serà de fins a un 40% del pressupost de les obres i una subvenció del 35% addicional per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l'IPREM, amb situacions de discapacitat o majors de 65 anys. La Generalitat, de forma addicional, concedirà una ajuda del 5% del cost, amb un topall màxim de 1.000 euros. Les persones beneficiàries podran ser els propietaris o arrendataris d'habitatges, finalitzades abans de 1996. 
 
Rehabilitació d'habitatges: destinades a habitatges situats en edificis de tipologia residencial col·lectiva. La subvenció serà de fins a un 40% del pressupost de les obres i una subvenció del 35% addicional per als habitatges on residisquen unitats de convivència amb recursos limitats a tres vegades l'IPREM, amb situacions de discapacitat o majors de 65 anys. La Generalitat, de forma addicional, concedirà una ajuda del 5% del cost, amb un topall màxim de 1.000 euros. Les persones beneficiàries podran ser els propietaris o arrendataris d'habitatges, finalitzades abans de 1996. 
 

Totes les imatges

Notícia publicada el 11 de Juliol de 2018