Servei de finestreta única

Siti en el carrer Major número 14 de dilluns a divendres en horari de 8:30 a 14:00hEn virtut del que disposa el Conveni marc de 22 de maig de 2015 per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades, i d'acord amb la Resolució de 18 de novembre de 2015 del subsecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, poden presentar al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de la Vila Joiosa, situat al carrer Major número 14, en horari de 8.30 a 14.00 hores, d’acord amb el que disposa l'article 38.4 de la Llei 30/1992, escrits dirigits a les administracions que tot seguit es relacionen:

 

1. Els òrgans de l'Administració General de l'Estat i de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguen, amb independència de la seua localització territorial.

 

2. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat de la Comunitat Valenciana i de les entitats de dret públic vinculades o que en depenguen, amb independència de la seua localització territorial.

 

3. Els òrgans de l'Administració de les diputacions provincials de la Comunitat Valenciana.

 

4. Els ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:

a) Els municipis la població dels quals supere els 250.000 habitants

b) Els municipis capitals de província la població dels quals siga superior als 175.000 habitants

c) Els municipis que siguen capitals de província, capitals autonòmiques o seus de les institucions autonòmiques

d) Així mateix, els municipis la població dels quals supere els 75.000 habitants, que presenten circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals especials

 

5. Les entitats locals adherides al present Conveni marc de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

En els fitxers adjunts disposa de tota la documentació referida a aquesta finestreta única.

Notícia publicada el 23 de Novembre de 2015