Fonts documentals

El fons arxivístic municipal de La Vila es retrau en el temps fins el 1443, any en que es data el document més antic del nostre arxiu. Es tracta del document d’aprovació per part de la reina Maria, esposa d’Alfons el Magnànim, dels capítols presentats per la comunitat de La Vila amb motiu de la seua annexió a la corona reial.

Amb aquest document s’obre una sèrie de pergamins, que entre la data anterior i el 1625, presenten diverses qüestions relacionades amb privilegis atorgats a La Vila i els seus ciutadans i les necessitats organitzatives del municipi i altres comunicacions provinents d’organismes superiors com ara la Tinència del Regne de València o la mateixa Corona.

A falta de concretar els treballs de descripció de documents i de catalogació de llibres documentals realitzats fins el moment en una guia de l’arxiu, instrument de descripció arxivística fonamental per al coneixement dels fons d’un arxiu, presentem aquest avanç del mateix:

 • Privilegis reals (1443-1553)
 • Àpoques censals (1465-1775)
 • Correspondència (1567-1979)
 • Cort del Justícia (1566-1709)
 • Llibres de deliberacions del capítol Municipal (1709-1758)
 • Llibre d’actes del ple municipal (1862-1974)
 • Llibres Corned de comptes municipals (1708-1760)
 • Llibres de padrons de riquesa urbana i rûstica (1730-1900)
 • Censos i padrons (1898-1996)
 • Llibre de la Comissió Municipal Permanent (1924-1974)
 • Repartiment de l›equivalent (1710-1785)
 • Cartes i òrdens (1712-1833)
 • Quintes (1808-1971)
 • Urbanisme (1929-1979)
 • Activitats (1940-1989)
 • Aigües (1933-1974)
 • Aprofitament forestal (1926-1955)
 • Arbitris i Contribucions (1883-1978)
 • Duana i port (1928-1960)
 • Eleccions (1940-1978)
 • Pressupostos i comptabilitat (1944-1973)
 • Assumptes socials (1925-1967)
 • Sanitat (1930-1971)
 • Avituallament i transport (1944-1964)
 • Personal (1948-1960)
 • Educació (1930-1973)
 • Cartografia (mapes i plans)
 • Fotografies (1893-1980)
 • Protocols notarials (1532-1890)

Informació i contacte