POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Darrera modificació: juliol 2018

L’Ajuntament de la Vila Joiosa es reserva el dret a modificar o adaptar aquesta política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que la revise cada vegada que accedisca al lloc web http://villajoyosa.com. En el cas que la persona usuària s’haja registrat al web i accedisca al seu compte o perfil, a l’accedir-hi se l’informarà en el cas que hi hagen hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

Les dades que es recullen o ens facilitieu voluntàriament per mitjà del web, ja siga per la navegació en aquest, així com totes aquelles que ens pugueu facilitar en els formularis de contacte, via correu electrònic o per telèfon, seran recollides i tractades per la persona responsable del tractament, les dades del qual s’indiquen a continuació:

Ajuntament de la Vila Joiosa
Carrer Major, 14. C.P. 03570 la Vila Joiosa, Alacant.
966 851 001
http://villajoyosa.com
alcaldia@villajoyosa.com

Amb quines finalitats anem a tractar les seues dades personals?

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar les persones interessades no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicades a tercers, excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de la persona interessada.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat i l’acceptació i el consentiment de la persona interessada: en aquells casos on per realitzar una “Implantació RGPD i ENS Política de Privacitat Web Versió: 0.1 Data: 2018.07.18 Pàgina 4 de 5 sol·licitud” siga necessari emplenar un formulari i fer un "clic" al botó d’enviar; la realització d’aquesta acció implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o l’acceptació de la Política de privacitat.

A qui li comunicarem les seues dades?

Les seues dades no se cediran a tercers fora de perill d’obligació legal, si escau, a altres administracions públiques.

Durant quin termini emmagatzemarem les seues dades?

Les dades personals seran mantingudes mentre es mantinga la vinculació amb la persona responsable i durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa. En finalitzar aquests, les dades personals tractades en cadascuna de les finalitats esmentades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir, atenent el termini de prescripció d’accions judicials. Les dades tractades es mantindran fins que no expiren els terminis legals al·ludits anteriorment, si haguera obligació legal de manteniment o, de no existir aquest termini legal, fins que la persona interessada sol·licite la seua supressió o revoque el consentiment atorgat.

Quins són els seus drets?

Com pot exercir els seus drets?

L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant escrit, juntament amb una fotocòpia del DNI, al “Delegat Implantació RGPD i ENS Política de Privacitat Web Versió: 0.1 Data: 2018.07.18 Pàgina 5 de 5 de Protecció de dades”, mitjançant instància presentada davant el Registre General de l’Ajuntament de la Vila Joiosa.

En determinats supòsits pot exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica, a vostè o al nou responsable de tractament que designe.

En determinats supòsits pot exercir el seu dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurades en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica, a vostè o al nou responsable de tractament que designe.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments que ha atorgat.

S’informa la persona interessada, o representant d’aquesta, que podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considere que no hem atès convenientment l’exercici dels seus drets.