La Vila Joiosa
Castellano Valencià
Recerca:
 
Notícies

 Horari especial de festes del Registre d'entrada

El nou horari de funcionament de Registre d'entrada dels dies 24 al 31 de juliol

              
 

Horari
 

Considerant que, d'acord amb el que disposa l'article 31.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, cada administració pública publicarà els dies i l'horari en què hagen de romandre obertes les oficines que prestaran assistència per a la presentació electrònica de documents, per a garantir el dret dels interessats a ser assistits en l'ús de mitjans electrònics.

 

Atés el que disposa l'article 151.2 de l’RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el Registre General romandrà obert al públic durant les hores previngudes en la legislació de procediment administratiu comú.

 

Atés el que estableix l'art. 17.4 de l'acord i conveni col·lectiu sobre les condicions de treball per al personal de l'Ajuntament, l'horari durant la setmana de festes locals serà, amb caràcter general, de 9.00 a 12.00 hores.

 

Atés el que disposa la Circular núm. 7 del regidor de Personal, de data 20 de desembre de 2016.

 

Vist el Calendari General 2017, l'horari especial de festes és aplicable als dies 24, 25, 26 i 31 de juliol.

 

En virtut d’açò, vistos els preceptes de general i pertinent aplicació i, en especial, els legals i reglamentaris de cita en antecedents, per mitjà del present DISPOSE:

 

PRIMER. Que l'horari de funcionament de l'Oficina de Registre General d'entrada des del dia 24 de juliol fins al dia 31 de juliol de 2017, ambdós inclosos, siga de 9.00 a 12.00 hores.

SEGON. Publicar-ho en el Tauler d'edictes i en el web municipal per al coneixement general.

 

Ho mana i signa el Sr. alcalde president, en la ciutat i data indicades, davant de mi, la secretària, que en dóna fe.

 
 
Totes les imatges :

 
 Horari
 
 Ajuntament del Carrer Mayor, ubicació de l'OAC.
 

Notícia publicada el 21 de juliol de 2017

Font: Font Pròpia

Categoria: Alcaldía, Joventut.

Transformar en pdf esta notícia

Pot descarregar l’arxiu adjunt o veure-ho a continuació:

« tornar

 

 

 

 

 

 
   
Ajuntament de la Vila Joiosa, © 2010. Tots els drets reservats.