24 conserges prenen possessió del seu càrrec com a funcionaris de l'Ajuntament de la Vila Joiosa

L'Ajuntament de la Vila Joiosa incorpora 24 llocs fixos de conserge a la seva plantilla, que començaran la seva funció demà 1 de març.

Facebook logo    Twitter logo
Imagen que acompaña la notícia

24 conserges han jurat avui el càrrec com a funcionaris de carrera al saló de plens de l'Ajuntament de la Vila Joiosa. Aquestes 24 places corresponen al procés d'estabilització d'ocupació temporal de personal funcionari i laboral, a l'empara de la legislació vigent, a la Llei 20/2021, de 28 de desembre. En aquesta provisió en propietat de 24 places de conserge, 12 places formen part del sistema de concurs de mèrits i 2 places corresponen al sistema d'oposició-concurs, dins del procés d'estabilització d'ocupació temporal; i les 10 places restants shan obtingut mitjançant el sistema doposició reservada al torn lliure.

Aquestes places s'enquadren a l'Escala d'Administració General, Subescala Subalterna, grup de classificació professional “OAP” d'acord amb allò establert a la Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; corresponent-los el complement de destinació, complement específic i funcions determinades en la vigent RPT (B.O.P. Alacant núm. 81, de 02/05/2022. Les places ofertes corresponen, 4 places a l'OEP de 2019, 1 plaça a l'OEP de 2020, 5 places a l'OEP del 2022 i les altres 14 a la taxa addicional a l'OEP per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

Els 24 nous funcionaris han jurat el càrrec davant del regidor de Personal, Paco Pérez Buigues, que els ha felicitat pel seu nomenament i els han animat a continuar treballant al servei de la ciutadania.

Imagen que acompaña la notícia

Notícia publicada el 29 de Febrer de 2024