Declaració responsable - Medi Ambient

Declaració d'inexistència d'antecedents d'agressions o violència animals de races potencialment perilloses


Declaració responsable - Medi Ambient

Declaració de no estar incapacitat per a la cura d'animals de races potencialment perilloses


Declaració responsable - Urbanisme

Declaració responsable de primera ocupació en sòl urbà


Declaració responsable - Secretaria general

Declaració responsable de progenitor per a inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal sense resolució judicial sobre la guarda i custòdia


Declaració responsable - Urbanisme

Declaració responsable de segona ocupació en sòl urbà