Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament familiar


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament per correu


Sol·licituds - Secretaria general

Cessió de crèdits


Declaració responsable - Secretaria general

Declaració responsable de progenitor per a inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats en el padró municipal sense resolució judicial sobre la guarda i custòdia