AJUDES MUNICIPALS DESTINADES A DONAR SUPORT A AUTÒNOMS, MUTUALISTES, MICROEMPRESAS I PETITES EMPRESES PER FER FRONT ALS EFECTES ORIGINATS PEL CORONAVIRUS COVID-19

Atorgat tràmit d’audiència per a formulació d’al·legacions i, si escau, esmena de les sol·licituds, després de la publicació dels llistats provisionals de resolució de les sol·licituds d’ajuda econòmica que l’Ajuntament de la Vila Joiosa ofereix als autònoms, mutualistes, microempreses o petites empreses per afrontar la situació extraordinària de crisi provocada pel COVID-19, i després de l´examen d’aquestes al·legacions efectuat per la Comissió de Valoració designada a l’efecte, d’acord amb el procediment de concessió previst en les bases reguladores de les ajudes mitjançant resolució de l’Ajuntament nombre 202003011 de 01/10/2020 han estat aprovats els llistats definitius, la publicació s’efectua a continuació:

ANNEX I: Persones sol·licitants beneficiàries de l’ajuda.

ANNEX II Persones sol·licitants de l’ajuda de les que es desestima la seva sol·licitud per no complir algun dels requisits establerts a la convocatòria.

ANNEX III: Persones sol·licitants de l’ajuda de les que es desestima la seua sol·licitud per no haver aportat la totalitat de la documentació requerida.

ANNEX IV: sol·licituds d’ajuda de les que s’ha produït desistiment per part dels interessats.

En atenció a l’procediment establert (base 8a, justificació dels ajuts) els beneficiaris hauran de justificar l’ajuda atorgat, per al que disposen d’un termini que finalitzarà el 30 de novembre de 2020, requerint-se per a això la presentació a través de l’registre d’entrada de l’ Ajuntament de la següent documentació:

  1. Certificat actualitzat de situació censal de beneficiari de l’ajuda que indique l’activitat econòmica amb la seua data d’alta, el domicili fiscal i el local de desenvolupament de l’activitat.
  2. Resolució / certificació de l’alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social o Mútua professional corresponent del beneficiari de l’ajuda, actualitzat a la data de presentació de la justificació.
  3. Fitxa de manteniment de tercers, segons model oficial de l’Ajuntament de la Vila Joiosa obrant a la pàgina web municipal.

La resolució d’Ajuntament nombre 202003011 de 01/10/2020 posa fi a la via adminstrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant aquest mateix òrgan, o bé directament recurs contenciós - administratiu en la forma i plaços que preveu la llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

Telèfon: 966 508 227 (3 líneas)

Correu electrònic: ayudascomerciocovid19@villajoyosa.com