XXXVI EDICIÓ DEL PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ FELIPE RAMIS 2022

"Seppuku", del autor Francesc Company, obra ganadora de la XXXVI Edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis 2022.

 El jurado también ha concedido un accésit, dotado con 300,00 euros a la obra "Un problema més", del autor Joan Carles González Pujalte, de Mataró (Barcelona).

Descarregar: Conte guanyador Conte guanyador

Descarregar: Conte accèssit Conte accèssit

Bases XXXVI Edició del Premi de Narrativa en valencià Felipe Ramis 2022

Descarregar les bases Descarregar les bases

 

 

BASES

 

XXXVI EDICIÓ DEL PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ

FELIPE RAMIS

LA VILA JOIOSA, 2022

 

 

1. Podran optar a aquest premi tots els autors i autores majors de 18 anys, amb obres escrites en valencià amb un màxim de 8 fulls amb format DIN-A4 per una sola cara, font de lletra “Times New Roman” o similar, cos 12,  interlineat mínim d’1,5 i marges de 2 cm.

 

2. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres. Les obres han de ser originals i inèdites. No seran considerades traduccions o adaptacions d’altres obres. Queden excloses aquelles obres que hagen resultat premiades en qualsevol altre certamen.

 

3. El termini de presentació d’obres s’inicia el 16 de maig i finalitza el 18 de juliol de 2022. Els treballs s’hauran de presentar mitjançant correu electrònic a l’adreça certamenes.cultura@villajoyosa.com. Hauran d’enviar-se tants arxius adjunts com obres es presenten, més un altre arxiu en que ha de constar el títol de l´obra/es adjunta/es i les dades personals i de contacte de l’autor/a.

 

4. La persona guanyadora garanteix que els drets de publicació de l’obra presentada no estan compromesos de cap manera. Així mateix, es compromet a cedir en exclusiva, a l’Ajuntament i/o editorial que s’acorde, els drets de reproducció i distribució de l’obra, i a no comunicar públicament el contingut d’aquesta mentre no es produïsca la distribució de l’edició, pel mitjà que l’Ajuntament considere oportú en un període de dos anys.

 

5. La dotació del premi és de 2.000 € i està contemplada en l’aplicació pressupostària 3340/48100 de Pressupost de l’Ajuntament de la Vila Joiosa amb número de RC 12022000006903.  A criteri del jurat, es podrà concedir un únic guardó per aquesta quantitat, o bé dividir-la en un primer premi de 1.700 € i un accèssit de 300 €, o bé declarar desert l’un o l’altre, o tots dos, si s’estima que no es donen les condicions de qualitat suficients.

 

6. El jurat estarà presidit per l’alcalde president de l’Ajuntament o la regidora de Cultura, actuarà com secretari/a un/a funcionari/a de l’Ajuntament i com a vocals 3 persones relacionades amb el món de les lletres. La seua composició es donarà a conèixer oportunament.

 

7. El veredicte del jurat s’emetrà el dia 7 d’octubre de 2022 i es donarà a conèixer directament als guanyadors/es, fent-se públic a la web de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, a les xarxes socials com també als mitjans de comunicació.

 

8. L’Ajuntament de la Vila Joiosa no mantindrà comunicació amb els participants i eliminarà aquelles obres que no resulten premiades.

 

9. La presentació d’una obra en aquest concurs suposa l’acceptació de les seues bases i la conformitat absoluta amb la decisió del jurat.

 

10. Aquesta convocatòria serà publicada al tauler d´anuncis de l´Ajuntament de la Vila

Joiosa, a la web municipal (www.villajoyosa.com) i a les xarxes socials de la regidoria de Cultura.

 

 

La Vila Joiosa, maig de 2022