XXXVII PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ FELIPE RAMIS 2023

Primer premi: 

LÍDIA GÀZQUEZ OLIVARES 

Narració NÚVOL procedent de Sitges (Barcelona)

 

Accèssit: 

ALBERT GARCIA ELENA

Narració PENJAT D'AMOR procedent de Barcelona

Descarregar: Conte guanyador Conte guanyador

Descarregar: Conte accèssit Conte accèssit

 

 

 

Bases XXXVII Felipe Ramis 2023

Descarregar les bases Descarregar les bases

CONVOCATÒRIA XXXVII EDICIÓ PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÀ FELIPE RAMIS ANUALITAT 2023

BASES

 

 

1. La present convocatòria té per objecte regular en règim de concurrència competitiva el procés de concessió del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis en la seua  XXXVII edició. La finalitat d´aquesta convocatòria és promoure i donar suport a la creació literària en llengua valenciana.

 

2. La dotació del premi és de 2.000 € i està contemplada en l’aplicació pressupostària 3340/48100 PREMIOS (CULTURA) del Pressupost de l’Ajuntament de la Vila Joiosa amb número de document comptable 12023000040525. A criteri del jurat, es podrà concedir un únic guardó per aquesta quantitat, o bé dividir-la en un primer premi de 1.700 € i un accèssit de 300 €, o bé declarar desert l’un o l’altre, o tots dos, si s’estima que no es donen les condicions de qualitat suficients.

 

3. Podran optar a aquest premi tots els autors i autores majors de 18 anys, amb obres escrites en valencià amb un màxim de 8 fulls amb format DIN-A4 per una sola cara, font de lletra “Times New Roman” o similar, cos 12,  interlineat mínim d’1,5 i marges de 2 cm. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 obres. Les obres han de ser originals i inèdites. No seran considerades traduccions o adaptacions d’altres obres. Queden excloses aquelles obres que hagen resultat premiades en qualsevol altre certamen.

 

4. El termini de presentació d’obres s’inicia al dia següent de la publicació de  la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i finalitza el 20 de setembre de 2023. Els treballs s’hauran de presentar mitjançant correu electrònic a l’adreça certamenes.cultura@villajoyosa.com. Hauran d’enviar-se tants arxius adjunts com obres es presenten, més un altre arxiu en que ha de constar el títol de l´obra/es adjunta/es i les dades personals i de contacte de l’autor/a. 

 

5. La persona guanyadora garanteix que els drets de publicació de l’obra presentada no estan compromesos de cap manera. Així mateix, es compromet a cedir en exclusiva, a l’Ajuntament i/o editorial que s’acorde, els drets de reproducció i distribució de l’obra, i a no comunicar públicament el contingut d’aquesta mentre no es produïsca la distribució de l’edició, pel mitjà que l’Ajuntament considere oportú en un període de dos anys. 

 

6. El jurat que valorarà les obres presentades estarà presidit per l’alcalde president de l’Ajuntament o regidor/a de Cultura, actuarà com secretari/a un/a funcionari/a de l’Ajuntament i com a vocals 3 persones relacionades amb l´àmbit de la literatura. La seua composició es donarà a conèixer oportunament. Aquesta comissió de valoració tindrà en compte la qualitat literària de les obres per avaluar els originals presentats a concurs.

 

7. El veredicte del jurat s’emetrà el dia 26 d’octubre de 2023 i es donarà a conèixer directament als guanyadors/es, fent-se públic a la web de l’Ajuntament de la Vila Joiosa, a les xarxes socials com també als mitjans de comunicació.

 

8. Els/les participants rebran un correu electrònic de confirmació de recepció de les seues obres.

 

9. L’Ajuntament de la Vila Joiosa no mantindrà comunicació amb els/les participants i eliminarà aquelles obres que no resulten premiades. 

 

10. La presentació d’una obra en aquest concurs suposa l’acceptació de la present convocatòria i la conformitat absoluta amb la decisió del jurat.

 

11. Aquesta convocatòria serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a  la web municipal: www.villajoyosa.com