Entre els nostres serveis podemos trobar:

Residus urbans

Consisteix en la recollida, carrega en vehicles especials i transport de tots els residus sòlids urbans i assimilables a la planta de tractament, abocador o planta de transferència, incloent els residus sòlids procedents de vivendes, edificis i establiments públics i privats, jardins, places i més espais públics, situats en el terme municipal de La Vila Joiosa.

S’arreplegen els següents residus:

Vidre, Paper, Cartó, Voluminosos i Estris

Aquest servei compren la recollida selectiva de paper i cartó mitjançant els contenidors existents, així com la recollida selectiva de vidre mitjançant iglús.

A més a més, es crearan zones de "punts nets" on s’ubicaran un contenidor de cada un dels tipus de recollida (vidre, paper, llandes d’alumini, piles i R.S.U).

El servei de recollida selectiva compren:

Piles Usades i Llandes d’Alumini

L’Ajuntament té dispostos mini-contenidors per a piles en determinats comerços, edificis públics i zones de la via pública potencialment millor situades com receptors d’aquest tipus de residus.

En aquest sentit, es completarà la dotació necessària, tant en comerços com en la via pública fins aconseguir el número adequat pel bon funcionament del servei, utilitzant també mini-contenidors específics per a piles en els comerços de fotografia.

Aquest servei de recollida inclourà la recollida d’aquestes piles a petició dels comerços, utilitzant el mateix número de telèfon que el previst per voluminosos, i en tot cas dins dels cinc dies laborables següents a l’avís.

Igualment, es col·locaran contenidors per la recollida de llandes d’alumini en la zona urbana del municipi, en un mínim de 20 contenidors.

Subministrament, Col·locació i Manteniment de Papereres

La implantació de papereres s’efectuarà d’acord amb el criteri d’instal·lació per tot el terme municipal.

El servei de conservació i neteja de papereres inclou la conservació, reparació i neteja, tant de les papereres existents com les que s’instal·len noves, per mantenir-les, en tot moment, en perfecte estat.

Neteja de Contenidors

Es tracta de la neteja mecànica interior i exterior dels contenidors de residu general.

Aquesta neteja i desinfecció de contenidors, es durà a terme mitjançant els camions llavacontenidors.

Neteja de Vies Públiques

La prestació del servei de neteja comprendrà:

Estaran, en particular, incloses en els serveis de neteja les següents prestacions:

En quant al llavat, aquest consisteix en el llavat de les vies públiques gastant aigua a pressió per arrastrar cap a la xarxa de claveguera la pols i els xicotets residus sòlids que puguen quedar després de l’agranat. El rec es diferència del llavat en que el seu objectiu, més que un llavat a fons de carrers i voreres, és aconseguir que les calçades queden netes de pols.

Es realitzarà, bé amb màquines o amb mànega connectades a la xarxa de rec municipal, o bé combinant els dos procediments.

Amb particular atenció amb les molèsties que puguen ocasionar-se als ciutadans, i en el seu cas, el trànsit rodat, fatxades i/o mobiliari urbà, es procuraran realitzar aquestos tractaments en els horaris de menor activitat vial.

El servei de llavat s’estendrà a voreres i calçades, així com a les zones pavimentades de passejos i places públiques.

En les zones no pavimentades de les zones verdes es realitzarà el rec corresponent, amb la freqüència que l’Ajuntament determina.