Empresa de serveis energètics UTE SICE-PAVASAL per al manteniment de l’enllumenat públic exterior. Les dades següents ajudaran a fer que els ciutadans puguen donar avisos (ja siga per telèfon o per correu electrònic) d’incidències i/o d’avaries en l’enllumenat exterior. Els mètodes de contacte són els següents:

 1. - Telefonar al número de telèfon gratuït: 900 10 18 35
 2. - Enviar un correu electrònic a l’adreça: avisos.villajoyosa@sice.com.
 3. - Mitjançant l’APP SIU Gestió d’Incidències

Es recomana al ciutadà que concrete al màxim el tipus i la situació de l’avaria, que indique el carrer i el número de punt de llum (en cada un d’estos s’està pintant un número punt de llum en la columna o en la caixa de fusibles si es tracta d’un braç en la façana); si no fóra possible, almenys indicar el carrer i número de policia més pròxim al punt de llum avariat.

Els arxius adjunts següents ajudaran a ampliar la informació sobre l’empresa:

 1. - Tríptic "Vilenado la noche".
 2. - Tríptic "Vilenado la noche" Castellà.
 3. - Tríptic "Vilenado la noche" Valencià.

PROJECTE ESE

L’Ajuntament de La Vila Joiosa, va formalitzar amb la UTE SICE-PAVASAL el contracte denominat "contracte mixt de subministrament i servicis per a la prestació del servici integral d’il·luminació exterior del municipi de La Vila Joiosa", amb data entrada en vigor en data 16 de gener de 2014.

El Plec de Condicions que regix el dit contracte mixt establix amb detall les prestacions obligatòries que s’han de cobrir:

 1. Prestació P1- Gestió i Subministrament Energètic: Execució de les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries per al funcionament correcte de les instal·lacions objecte del contracte; inclosa la gestió i abonament del subministrament energètic de la demanda de les instal·lacions d’enllumenat. Esta prestació inclou tots els costos derivats de l’energia consumida per les instal·lacions objecte d’este contracte.
 2. Prestació P2- Manteniment i Inspecció: Execució de les tasques de manteniment preventiu per a aconseguir el perfecte funcionament i rendiment de les instal·lacions d’enllumenat exterior i de tots els seus components, inclosa la neteja periòdica de la mateixa, tot això d’acord amb les prescripcions del REEIAE.
 3. Prestació P3- Garantia Total: Reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en les instal·lacions segons es regula en estos Plecs davall la modalitat de Garantia Total.
 4. Prestació P4 - Treballs de Millora i Renovació de les Instal·lacions de l’enllumenat exterior: Realització i finançament dels treballs de millora i renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior que s’especifiquen en el PPT. Els treballs de millora i renovació previstes en la Prestació P4 seran executades basant-se en els preceptes del REEIAE, seran finançats per l’Adjudicatari per mitjà dels estalvis aconseguits dins del període de vigència del contracte, i no tindran repercussió econòmica sobre el pressupost d’este contracte.
 5. Prestació P5 - Inversions en estalvi energètic i energies renovables: A més de les prestacions enumerades en este contracte, s’ha de promoure la millora de l’eficiència energètica per mitjà de la incorporació d’equips i instal·lacions, que fomenten l’estalvi energètic, l’eficiència energètica i la utilització d’energies renovables. Estes instal·lacions podran ser propostes durant tot el termini del contracte, i seran estudiades, executades i finançades per l’Adjudicatari, per mitjà dels estalvis o venda d’energia renovable, aconseguits dins del període de vigència del contracte, i no tindran repercussió econòmica sobre el preu d’este contracte. Es presentarà una Memòria Tècnica formada per un estudi energètic, estudi tècnic- econòmic, pla d’execució i possibles condicions per la seua execució, i necessàriament haurà d’estar aprovat per l’Ajuntament per a portar-les a cap. S’hauran d’amortitzar dins del termini d’execució del contracte.
 6. Prestació P6 - Treballs Complementaris: Execució de treballs no programats relacionats amb l’Enllumenat Públic, en el marc d’este contracte i que no corresponen a treballs específics de les prestacions anteriors, segons s’indica amb major detall en el PPT.

En el projecte ESE de l’Enllumenat de La vila joiosa, les empreses PAVASAL i SICE han invertit per a renovar tot l’Enllumenat Públic en el primer any de contracte. A més, gestionaran, actuaran i garantiran la dita instal·lació durant 15 anys:

Projecte ESE

Un projecte global on s’unixen enginyeria de detall, execució d’instal·lacions distribuïdes per tot el municipi, manteniment i subministrament i gestió de l’energia en un context cada vegada més complex. A més de la millora contínua de les instal·lacions:

Partida pressupostària per a reposició d’enllumenat

Una actuació en què s’han reduït les emissions de CO2 i l’energia consumida en un 65% i a més proporciona un estalvi anual a l’Ajuntament, permet denominar-se "Eficiència Energètica a l’abast de tots".

Estalvi de 2.250MWh/año i reducció de 1.000 tCO2/año, la qual cosa equival a haver plantat més de 3.600 arbres.

Evolución 1 del consum en enllumenat públic
Evolució 2 del consum en enllumenat públic