Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

1.01 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS LOCALS

Data publicació: 17 de Novembre de 2022

Data vigència: 17 de Gener de 2023

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.01 ORDENANÇA FISCAL DE l'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (BOP Alicante nº 241, de 21/12/2022)

Data publicació: 18 d’Octubre de 2022

Data vigència: 21 de Desembre de 2022

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.02. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

2.03. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Data publicació: 17 de Novembre de 2022

Data vigència: 17 de Gener de 2023

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

2.04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Data publicació: 17 de Febrer de 2022

Data vigència: 11 d’Abril de 2022

Estat: DEFINITIVA