Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.03. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Data publicació: 19 de Desembre de 2019

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

2.03. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (PROVISIONAL)

Data publicació: 24 de Novembre de 2022

Data vigència: 24 de Novembre de 2022

Estat: PROVISIONAL


Serveis econòmics - PART I: Ordenança General

2.04 ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Data publicació: 17 de Febrer de 2022

Data vigència: 11 d’Abril de 2022

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART II: Impostos

2.05. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Data publicació: 16 de Febrer de 2021

Data vigència: 16 de Febrer de 2021

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.01 TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (Suprimida. BOP ALCANAT NÚM 200 de 21/10/2020)

Data publicació: 21 d’Octubre de 2020

Data vigència: 21 d’Octubre de 2020

Estat: SUPRIMIDA