Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.05 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Data publicació: 18 d’Agost de 2018

Data vigència: 18 d’Agost de 2018

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.06 TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.07 TAXA PER ARREPLEGA DE BROSSA

Data publicació: 19 de Desembre de 2018

Data vigència: 20 de Desembre de 2018

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.08 TAXA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.09 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL SÒL, SUBSÒL O VOL DE LA VIA PÚBLICA EN FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS (BOP Alacant nº 92)

Data publicació: 17 de Maig de 2022

Data vigència: 17 de Maig de 2022

Estat: DEFINITIVA