Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.15 TAXA PEL DEPÒSIT DE CADÀVERS EN EL CEMENTERI MUNICIPAL

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.16 TAXA PER L'AUTORITZACIÓ PER A REALITZAR VEU PÚBLICA

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.17 TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL DOMICILIÀRIA

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.18 ORDENANÇA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LES VIES PÚBLIQUES REGULADES (Derogada en el BOP ALICANTE NÚM. 60 DE 23/08/13)

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: SUPRIMIDA


Serveis econòmics - PART III: Taxes

3.19 TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

Data publicació: 21 de Juny de 2010

Data vigència: 21 de Juny de 2010

Estat: DEFINITIVA