Any:

Modificació Pressupostària per transferéncies de crèdit 1-2021
Modificació Pressupostària per transferéncies de crèdit 2-2021
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1-2021
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 2-2021