ConcepteArxiu
Modificació Pressupostària per transferéncies de crèdit 1-2022Arxiu a descarregar
Modificació de la línia nominativa de subvenció a favor de la associació Santa Marta de la Vila Joiosa prevista en el pressupost en vigorArxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 1-2022Arxiu a descarregar
Modificació Pressupostària per transferències de crèdit 2-2022Arxiu a descarregar